Privacyverklaring


 
Privacy Verklaring Angelique Roersen


TOELICHTING PRIVACY DOCUMENT
Dit privacy document dient ter informatie van u als cliënt betreffende de gegevens die ik opsla in het cliëntendossier en wat ik er mee doe. Er wordt tijdens het consult schriftelijk vastgelegd dat u als cliënt kennis heeft van dit document en er mee instemt: dit is een onderdeel van de Behandelovereenkomst.

UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik eventueel, op uw verzoek en na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Angelique Roersen doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer:
*       Dat ik als behandelend therapeut zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
*       Ik ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. 
Als uw behandelende therapeut heb ik, behalve uzelf, als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
*       Om op uw verzoek andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
*       Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
*       Een klein deel van de gegevens uit uw dossier, de administratieve gegevens, wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. 
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. 
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de Wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, gedurende 15 jaar bewaard.
·       Minderjarigen; volgens de patiënten rechten uit de WGBO komt het gezag toe aan de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en diens ouder(s) met gezag. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiënten rechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.
PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. 
·       uw naam, adres en woonplaats
·       de datum van de behandeling
·       een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’
·       de kosten van het consult                                                                                            
 
 
Angelique Roersen
Hogeweide 6
3541 BC Utrecht
www.angeliqueroersen.nl
contact@angeliqueroersen.nl