Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
In de Algemene Voorwaarden staat omschreven op welke basis u een relatie aan gaat met Angelique Roersen. Rechten, plichten en verwachtingen, die gelden als u behandeld wordt. Andere dan deze Algemene Voorwaarden gelden niet.


Definities
De therapeut: Angelique Roersen, natuurgeneeskundig therapeut
Cliënt: De persoon die zich voor behandeling bij Angelique Roersen heeft gemeld.

Behandeling en dossier

De therapeut stelt een individueel behandelplan op, waarin globaal wordt weergegeven welke klachten de cliënt heeft, wat de wijze van behandeling zal zijn en met welke (bezoek)frequentie de behandeling zal plaatsvinden. Relevante wijzigingen hierin zullen steeds worden vastgelegd.
De cliënt neemt kennis van het behandelplan en stemt hiermee in, voordat het behandeltraject wordt gestart.
De cliënt is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de, middels het intake- en anamneseformulier, aan de therapeut verstrekte relevante informatie. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.
De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens (m.u.v. de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden).
De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen (be-)handelingen verrichten.


Beëindiging behandelingen
Beëindiging van de behandeling kan altijd met wederzijds goedvinden geschieden.
Indien de cliënt voortzetting van het behandeltraject niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij dit eenzijdig beëindigen. Indien de cliënt, tegen het advies van de therapeut in, het traject beëindigt, zal de cliënt op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in, voor eigen risico, het behandeltraject voortijdig heeft beëindigd.
De therapeut kan het overeengekomen behandeltraject slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van haar kan worden verwacht dat zij de behandelingen voortzet. De therapeut zal, desgewenst, in een dergelijke situatie hulp en advies bieden bij het vinden van een andere therapeut.


Tarieven, betaling en annulering
De therapeut informeert de cliënt over de gehanteerde tarieven, die overeenkomen met de informatie op de website en de prijslijst. Bij een geplande aanpassing van de tarieven, dient de therapeut dit tijdig aan te kondigen. Tijdig is uiterlijk bij het vastleggen van de behandelafspraak.
Betalingswijze: er dient per behandeling contant of per pin betaald te worden. Als dit niet mogelijk blijkt, dient de factuur binnen 2 weken betaald te worden per bankoverschrijving.
Indien verhinderd dient een afgesproken sessie minimaal 24 uur van tevoren te worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste behandeling in rekening wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden van afmelding. De eerste keer voor 50% de tweede keer voor 100%. Dit geldt ook wanner de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.


De therapeut dient, als zij genoodzaakt is een afspraak te annuleren, zo tijdig mogelijk de cliënt te informeren.


Aansprakelijkheid en klachtenregeling
De therapeut is verplicht een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.
De therapeut is gehouden te handelen conform de beroepscode.
Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt/patiënt zich wenden tot de klachtencommissie van de Federatie Additief Geneeskundig Therapeuten. http://www.fagt.org/complaints